Prikaz za slabovidne
Spletno naročanje
Osrednja vsebina

Navigacija

Navigacija

Katalog informacij

I. Osnovni podatki o katalogu

Podatki o zavodu:

Ime zavoda: Zdravstveni dom Trebnje
Sedež zavoda: Goliev trg 3, Trebnje
Telefon: 07 34 81 740
E-naslov: info@zd-tr.si
Matična številka: 5054583000
Transakcijski račun: SI56 01100-6000065013-EUR
Naziv organa: Zdravstveni dom Trebnje
Katalog informacij javnega značaja je sprejel:
Direktorica, Karmen Lukše, mag.jav.upr.

Datum prve objave kataloga: 2006
Datum zadnje spremembe kataloga: 07.06.2022

Dostopnost kataloga:
 • elektronska oblika: www.zd-tr.si
 • fizična oblika: v tajništvu na sedežu zavoda, Goliev trg 3, Trebnje, od 8. do 14. ure

Ustanoviteljice zavoda so:

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi JZ ZD Trebnje

Direktor zavoda:
Karmen Lukše, mag.jav.upr.
T: 07 34 81 753
E: lukse.karmen@zd-tr.si

v.d. strokovni vodja:
Elizabeta Žlajpah, dr. med., spec. spl. med.
T: 07 34 81 764
E: zlajpah.elizabeta@zd-tr.si

Glavna medicinska sestra:
Mojca Mihevc, dip.med.sestra
T: 07 34 81 789
E: mihevc.mojca@zd-tr.si

Varstvo osebnih podatkov:
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Barbara Dreo Gričar, univ.dipl.prav.
T: 07 34 81 751
E: dpo@zd-tr.si

II. Kontaktni  podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek: Karmen Lukše, mag. jav. upr., direktorica
Naslov: Goliev trg 3, 8210 Trebnje
E: lukse.karmen@zd-tr.si
T: 07 34 81 753

III. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Zdravstveni dom Trebnje (v nadaljevanju ZD Trebnje) kot javni zavod  obstaja od leta 1991. Ustanovljen je bil za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva v poslovnih prostorih zavoda, na terenu in na domu bolnika za prebivalce na območju takratne občine Trebnje in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. Naš zavod pri tem ravna enako ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:
 • preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski način,
 • zdravstvena vzgoja vseh skupin prebivalcev,
 • nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
 • splošna medicina (diagnostika, terapija, rehabilitacija),
 • zdravstveno varstvo otrok in mladine,
 • zdravstveno varstvo žensk ,
 • preventivno in kurativno splošno in specialistično zobozdravstvo,
 • patronažno varstvo,
 • medicina dela, prometa in športa,
 • fizioterapija,
 • psihiatrija, psihologija, preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
 • laboratorijska diagnostika,
 • antikoagulantna ambulanta,
 • referenčne ambulante.
Zavod je organiziran v naslednjih organizacijskih oddelkih:
 • oddelek splošne medicine z nmp in zunanjimi postajmi                               
 • oddelek otroške in šolske medicine
 • oddelek za ginekologijo
 • oddelek za fizioterapijo
 • oddelek medicine dela, prometa in športa
 • oddelek zobozdravstvene službe z dislociranimi enotami
 • oddelek dignostičnega laboratorija
 • oddelek polivalentne patronaže
 • oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve
 • oddelek za finančno računovodske zadeve, plan in analizo

Organigram (spodaj v prilogi)
Seznam organizacijskih enot in podenot (spodaj v prilogi)

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo v 3 objektih, in sicer:
 • Trebnje Goliev trg 3 (vkljčuje splošno ambulanto v Domu starejših občanov in  ambulante v zaporih na Dobu),
 • Mirna Cesta na Fužine 10 (mladinsko in splošno zobozdravstvo,družinska medicina, patronaža),
 • Mokronog Paradiž 14 (mladinsko in splošno zobozdravstvo,družinska medicina, patronaža).

2. Povezave na predpise z delovnega področja organa

Državni predpisi:
Predpisi EU: Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

3. Seznam predlogov predpisov

Povezava na portal lokalnih skupnosti:
Povezava na državne registre predpisov: 

4. Seznam strateških in programskih dokumentov

Sprejeti strateški in programski dokumenti:

5. Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

 • Postopek o odločanju o zahtevi  za dostop do informacije javnega značaja
 • Postopki na podlagi ZVOP-2
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah

6. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

ZD Trebnje vodi Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (glej prilogo spodaj)

Pregled zbirk oz. evidenc

7. Seznam drugih informativnih zbirk podatkov

 • Zdravstveni informacijski sistem 

  Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. 

  Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 
   
 • Poslovni informacijski sistem 

  Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti. 

  Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 
 • Laboratorijski informacijski sistem 

  Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. 
  Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
 • Informacije o obdelavi OP - Varstvo osebnih podatkov, člen 13 Splošne uredbe

  Obvestilo posameznikom o obdelavi osebnih podatkov po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) - glej prilogo spodaj

8. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 • Pristojne osebe in najbljižji zastopniki pacientovih pravic (v prilogi spodaj)
 • Pravilnik o javnem naročanju (v prilogi spodaj)
 • Pravilnik o postopku za zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacient. pravic in PPP (v prilogi spodaj)
 • Seznam internih ISO dokumentov (v prilogi spodaj)  

IV. Način dostopa do informacij javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelel sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec).
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03.

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo: 

1. Dostop do spletne strani

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-tr.si/  Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa. 

2. Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:
 • osebno na sedežu zavoda, Goliev trg3,Trebnje, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:
 • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Goliev trg 3,Trebnje, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov info@zd-tr.si
  Pisno zahtevo lahko oddate tudi po elektronski pošti. Predlagamo, da jo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis zato potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za informacijsko družbo (SI*CA fSIGEN-CA, SIGOV-C/g HalcomCA, Pošta®CA. ACNLB). 14 Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.

2.3. Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi je dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

2.4. Delni dostop

 • Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bodo vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Vse to bodo storili le v primeru, če s tem ne bodo ogrozili zaupnosti dokumenta.

3. Stroškovnik

ZD Trebnje lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno s  Stroškovnikom (glej spodaj v prilogi).
 

V. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

ZD Trebnje ima relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja saj velik del svojih dokumtnov in gradiva objavlja na spletni strani. 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:
 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe
 • kontaktni podatki enot
 • cene storitev v samoplačniški ambulanti oz. za nadstandardne materiale in storitve.

×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE